Tel. 788-479-789   agencjareklamowaimpuls@wp.pl

Us??ugi


Zakres us??ug naszej agencji reklamowej obejmuje kompleksowe tworzenie wizerunku firmy. Specjalizujemy si? w projektach na potrzeby
reklamy drukowanej i internetu. Wspó??pracujemy z dobrymi i sprawdzonymi drukarniami i dbamy o konkurencyjne ceny. Przedstawiamy podstawowy zakres us??ug, wrazie pyta?? dotycz?cych pe??nej oferty prosimy o kontak telefoniczny lub mailowy.

KOLPORTA??

Zajmujemy si? profesjonalnym kolporta??em materia??ów reklamowych:

 • 20% rabatu przy umowie na 12 miesi?cy,
 • 15% rabatu przy umowie na 9 miesi?cy,
 • 10% rabatu przy umowie na 6 miesi?cy,
 • 5% rabatu przy umowie na 3 miesi?c,
 • Zasi?g: Powiat Starachowicki, Ostrowiecki i Skar??yski.

Nasza firma zapewnia atrakcyjne ceny i pewne dostarczenie reklam.

FORMY REKLAMY

 • Kolporta?? do skrzynek euro blok od 7 gr/szt ,domki od 10gr/szt
 • za wycieraczki aut od 7 gr/szt
 • bezpo??rednio do firm -indywidualnie
 • Plakatowanie od 1z??/plakat

Ceny ustalamy indywidualnie po rozmowie z klientem.ró??nice w cenie zale??ne s? od: obszaru kolporta??u, rodzaju materia??u reklamowego, od ilo??ci ulotek.

Szczegó??y co do jako??ci, kontroli, rzetelno??ci oraz formy kolporta??u przedstawiamy telefonicznie b?d?? droga mailow?. Nasza firma oferuje najta??szy solidny kolporta?? ulotek w Starachowicach,Ostrowcu ??wietokrzyskim,Skar??ysko Kamienna i okolicach przesy??aj?c raporty po ka??dym sko??czonym dniu pracy co daje gwarancj?,??e dotar??y w miejsca które powinny. Domofony nie stanowi? problemu dla naszych kolporterów,znamy rejony i bloki od podszewki gdy?? zajmujemy si? tym juz ponad 5 lat dlatego jeste??my otwarci na Pa??stwa pytania i sugestie.

Zapraszamy firmy które chc? si? zareklamowa? a nie maja pomys??u

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • grafiki - wspó??pracujemy z grafikiem z wieloletnim sta??em
 • tworzenia ulotki
 • ustalenia rejonów do kolporta??u
 • drukujemy ulotki
 • kolporta??u -dysponujemy baz? danych pozwalaj?c? okre??li? rzeczywist? ilo??? zabudowa??, na obszarze dystrybucji.

ROZNOSIMY ULOTKI G?ÓWNIE DO SKRZYNEK POCZTOWYCH!

DBAMY O NAJWY??SZ? JAKO??? KOLPORTA??U

Aby pracowa? w naszej firmie nale??y spe??ni? szereg kryteriów. Wysokie wymagania wzgl?dem pracowników, daj? nam i Pa??stwu gwarancj? wspó??pracy z zaufanymi osobami. Po ka??dym dniu pracy klient otrzymuje raport poczt? elektroniczn?. Dysponujemy mapkami dystrybucji ró??nych dzielnic, wraz z ilo??ci? ulotek przypadaj?c? na dane rejony. KA??DY KLIENT MO??E DOKONA? NAJKORZYSTNIEJSZEGO WYBORU OBSZARU DYSTRYBUCJI. Na ??yczenie klienta mo??emy przeprowadzi? tzw. DYSTRYBUCJ? MIERZON? - Klient okre??la docelow? grup? odbiorców swojej reklamy GWARANTUJEMY ROZNIESIENIE 100% ULOTEK, KTÓRE OTRZYMAMY OD KLIENTA!

PA??STWA KORZY??CI:

 • atrakcyjna cena od 5 gr
 • krótki czas dor?czenia
 • gwarantowana wysoka skuteczno??? dostarczenia
 • odbiór materia??ów od klienta w cenie us??ugi
 • brak ogranicze?? co do formatu dor?czanych materia??ów
 • dogodne terminy p??atno??ci
 • bezp??atna kontrola

Zapraszamy do kontaktu mailowego: agencjareklamowaimpuls@wp.pl

Wróć