Tel. 788-479-789   agencjareklamowaimpuls@wp.pl

O nas


Jeste??my agencj? typu full service. Specjalizujemy si? w obs??udze firm z sektora M??P.

Oferujemy kompleksow? obs??ug? i pe??nowymiarowe doradztwo . Stawiamy na profesjonalizm ubrany w ??yczliwo??? i zrozumienie. Mimo, ??e znamy si? na rzeczy, uwa??nie s??uchamy naszych Klientów. Dbamy o dobre relacje w biznesie. Lubimy nasz? prac?, cho? do pracoholików i karierowiczów si? nie zaliczamy. Zarówno w pracy, jak i w ??yciu otaczamy si? ??yczliwymi lud??mi. Z nami biznes naprawd? staje si? ??ród??em szcz???cia.

Wierzymy, ??e biznes w Polsce mo??e by? uczciwy. Co wi?cej, dla nas jest szcz???liwy! Otaczamy si? ??yczliwymi lud??mi, którzy ho??duj? jasnym zasadom. Profesjonalizm przede wszystkim – jednak bez niezdrowego zad?cia. Dbamy o dobre relacje z Klientami i kontrahentami. Pracujemy wed??ug planu, ale w sytuacjach nag??ych jeste??my elastyczni. Na sukcesach Klientów zale??y nam, jak na w??asnych. Nie potrafimy i??? na ??atwizn?, nie stosujemy kompromisów, je??li chodzi o jako???. Za ewentualne b???dy bez szemrania bierzemy pe??n? odpowiedzialno???.

Jak dzia??amy?

  • Rozpoczynamy od dok??adnego zapoznania si? z profilem Pa??stwa dzia??alno??ci. Poznajemy mocne i s??abe strony, analizujemy dotychczasowe dzia??ania marketingowe, przygl?damy si? projektom. Wszystko po to, aby lepiej si? pozna? i ustali? czego tak naprawd? firma potrzebuje. Nie stosujemy gotowych szablonów. Rozwi?zania dobieramy indywidualnie.
  • Przedstawiamy propozycj? dzia??a?? (w oparciu o Pa??stwa sugestie) wraz z wst?pnym kosztorysem. Wspólnie z Pa??stwem omawiamy ka??de z nich i wybieramy priorytety.
  • Cz?sto dzielimy dzia??ania na wizerunkowe i sprzeda??owe. Zwracamy uwag? na koszty zwi?zane z pozyskiwaniem nowych klientów, nie zapominamy jednak o utrzymaniu dotychczasowych.
Wróć